ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนพยากรณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนพยากรณ์*, -คนพยากรณ์-

คนพยากรณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนพยากรณ์ (n.) astrologer Syn. โหร, หมอดู, ผู้ทำนาย
English-Thai: Nontri Dictionary
seer(n) โหร,ผู้ทำนาย,คนพยากรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not Rain Man, Gus.ฉันไม่ใช่คนพยากรณ์อากาศนะ กัส
You sing like Rain Man.นายร้องเพลงเหมือนคนพยากรณ์อากาศเลยหล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนพยากรณ์
Back to top