ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนทันสมัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนทันสมัย*, -คนทันสมัย-

คนทันสมัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนทันสมัย (n.) modernist See also: up-to-date people Ops. คนล้าสมัย
English-Thai: HOPE Dictionary
youngbloodn. ความหนุ่มความสาว,วัยหนุ่มวัยสาว,ความคิดใหม่ ๆ ,เลือดสด ๆ ,คนหัวใหม่,คนทันสมัย,หนุ่มที่ห้าวหาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's smart, he's sophisticated, and he has a real job.เขาทั้งดูดี เป็นคนทันสมัย เขามีงานที่มั่นคง แต่คุณ
Barbara can handle that boy. She's modern, tough as nails.บาร์บาร่าสามารถจัดการกับเด็กที่ เธอเป็นคนทันสมัย​​ยากเป็นเล็บ
The modern ones are different.ที่เป็นคนทันสมัยที่แตกต่างกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนทันสมัย
Back to top