ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนตาขาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนตาขาว*, -คนตาขาว-

คนตาขาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนตาขาว (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด Ops. คนกล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gets surrounded and takes the chicken-Shit way out.ถูกล้อมและหาทางออกแบบคนตาขาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนตาขาว
Back to top