ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนตรวจสอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนตรวจสอบ*, -คนตรวจสอบ-

คนตรวจสอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนตรวจสอบ (n.) examiner See also: checker
English-Thai: Nontri Dictionary
copyreader(n) คนตรวจสอบ,บรรณาธิการ,คนพิสูจน์อักษร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, in the meantime I want you both on that paint job of hers.ดี, ในขณะเดียวกัน, ฉันอยากให้คุณทั้งสองคนตรวจสอบเกี่ยวกับภาพเพ้นท์บนตัวของเหยื่อ
All available agents respond to auxiliary gate 6.เจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจสอบทางเข้าสำรองที่ 6
I want you to canvass all the houses around Mac's pond,ผมต้องการให้ทุกคนตรวจสอบ บ้านทุกหลังอย่างละเอียดละออ ที่อยู่แถบบึงน้ำแมค
Someone needs to check you.ต้องมีคนตรวจสอบคุณด้วย
I have run the name Shelburne through all of my contacts--ฉันให้คนรู้จักทุกคนตรวจสอบชื่อเชลเบิร์น
From what I understand, it's information from Kim Seon Woo's personal connection.นี่เป็นสิ่งที่คิมซอนวูขอให้คนตรวจสอบ ผ่านเครือข่ายศูนย์ข้อมูล
Did you find out?คุณเป็นคนตรวจสอบเหรอ?
Yeah, I found out.ใช่, ฉันเป็นคนตรวจสอบ
You boys, canvas for witnesses, establish a time frame and motive and bring me a suspect.เธอสองคนตรวจสอบพยานและเวลา หาแรงจูงใจแล้วพาผู้ต้องสงสัยมาให้ฉัน
I got six guys going through it all.ผมให้เจ้าหน้าที่ 6 คนตรวจสอบอยู่
We'll double up on canvassing homeless camps and shelters.เราเพิ่มคนตรวจสอบแคมป์คนจรจัด และที่พักชั่วคราวแล้ว
Who's tracking the names?ใครเป็นคนตรวจสอบรายชื่อ?
There must be a reason. to investigate a company that went bankrupt.เมื่อก่อน เขาเป็นผู้่ตรวจสอบที่ องค์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน - องค์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเหรอ - เขาเป็นคนตรวจสอบ
I should be examining these.ฉันควรเป็นคนตรวจสอบเรื่องนี้
I caught the error that could have killed you.ฉันเป็นคนตรวจสอบการผิดพลาด ที่อาจะสามารถฆ่าคุณได้
Doesn't this incident call into question your screening procedures, and, in fact, the entire drone program itself?จริงหรือไม่ ครับที่ท่าน เป็นคนตรวจสอบระบบเอง และ จริงๆ แล้ว โดรนทั้งหมด ถูกตั้งโปรแกรมขึ้นมาเอง
And some of the things people have investigated, for example, are things like post-traumatic stress disorder, anxiety disorders.นิโคล พรอส จิตสรีรวิทยาทางเพศ) และบางสิ่งที่คนตรวจสอบหาความจริง เช่น ภาวะเครียดหลังเหตุสะเทือนใจ โรคประสาทกังวล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนตรวจสอบ
Back to top