ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนชี้แนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนชี้แนะ*, -คนชี้แนะ-

คนชี้แนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนชี้แนะ (n.) guide See also: counselor Syn. ผู้ชี้แนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, I know sometimes that life can come at you pretty fast, and, uh, you reach a point where you might just need a little, um, special guidance. Has someone told you something about my personal life?และเธออาจต้องการคนชี้แนะ มีใครบอกอะไรคุณเรื่องผมหรือครับ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนชี้แนะ
Back to top