ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนขี้กลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนขี้กลัว*, -คนขี้กลัว-

คนขี้กลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขี้กลัว (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขลาด, คนตาขาว Ops. คนกล้าหาญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
candy-ass (sl.) คนขี้กลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just as Aizawa-san was like a lizard's tail to you...คุณไอซาวะเป็นเหมือนคนขี้กลัวลนลานสำหรับคุณ
To him, you are a lizard's tail.สำหรับเขาแล้วคุณคือ.. ...คนขี้กลัว
I'm a fear-based person, apparently. Stop it.ฉันเป็นคนขี้กลัว อย่างเห็นได้ชัด
Don't say that.จริงๆแล้วผมเป็นคนขี้กลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนขี้กลัว
Back to top