ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนขายตั๋ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนขายตั๋ว*, -คนขายตั๋ว-

คนขายตั๋ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขายตั๋ว (n.) booking clerk
English-Thai: HOPE Dictionary
booking clerkn. คนขายตั๋ว
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี,สื่อนำไฟฟ้า,คนขายตั๋วรถเมล์รถราง,คนกระเป๋า,ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) ,สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He has an ex-wife who's a flight attendant.เขามีเมียเก่า ที่เป็นคนขายตั๋วเครื่องบิน
Anybody selling ticket for Piano Man?มีใครบางคนขายตั๋ว สำหรับการแสดงเปียโน
Oh, my God, I think the ticket taker's looking at us.พระเจ้าช่วย ฉันว่าคนขายตั๋วมองมาทางเรา
I'll see if one of the ticket agents talked to Maya.พ่อจะไปดูว่ามี คนขายตั๋วคนไหนได้คุยกับมายาบ้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนขายตั๋ว
Back to top