ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนขลาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนขลาด*, -คนขลาด-

คนขลาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขลาด (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขี้กลัว, คนตาขาว Ops. คนกล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Escape is the coward's way.การหนี เป็นหนทาง คนขลาด
There's no place for timidity now that the scorpion rides on your shoulder.แมงป่องที่สักอยู่บนไหล่ของเจ้า บอกว่าเจ้าไม่ใช่คนขลาด
It is in combat that we learn a knight's true nature, whether he is indeed a warrior or a coward.มันคือการต่อสู้ที่เราจะได้รับรู้ถึงวิถีที่แท้จริงของอัศวิน ว่าเค้าจะเป็น นักรบ หรือ คนขลาด
I cannot do that by being a coward.ข้าไม่อาจตัดสินใจเยี่ยงคนขลาด
I am not a coward. I know that.ข้าไม่ใช่คนขลาด ข้ารู้
You're still a deserter, Cut, but you're certainly not a coward.นายยังเป็นคนหนีทัพอยู่นะ คัท แต่ไม่ใช่คนขลาดแน่
Then God have mercy on the traitor, for he chose the path of the coward.พระเจ้าทรงมีเมตตากับคนทรยศ เพื่อให้เขาเลือกวิถีแห่งคนขลาด
We both know Dastan was many things, but not a coward.เรื่องนั่น เราต่างก็รู้ดี หลายสิ่งหลายอย่าง แต่ไม่ใช่คนขลาด
You are not a coward.เจ้าไม่ได้เป็นคนขลาด
What if I told you guys I know where to find enough ammo to end this cowardly hiding out and split the prize seven ways?พวกเธอจะว่าไงถ้าฉันบอกว่า ฉันรู้สถานที่ ที่มีกระสุนมากพอที่จะ ทำให้เราเลิกซุ่มซ่อนอย่างคนขลาด แล้วแบ่งรางวัลเท่าๆกันเป็น 7 ส่วน?
You may be a coward, Tarly, but you're not stupid.เจ้าอาจเป็นคนขลาด ทาร์ลี่ แต่ไม่โง่นี่
This is the work of cowards.นี่เป็นการกระทำอย่างคนขลาด
But whilst I'm still alive, I'm a coward.แต่ตอนที่ข้ามีชีวิตอยู่ ข้าเป็นคนขลาด
You see, women do not like to be married to cowards.เห็นไหมว่าผู้หญิงไม่ชอบ แต่งงานกับคนขลาด
I'm the town... coward.ข้าคือคนขลาดของเมือง
He did not risk his life fighting for his freedom so cowards in masks could take it away.เขาไม่ได้เสี่ยงตายปลดแอกตนเอง ให้คนขลาดในหน้ากากช่วงชิงไป
You are many things, my friend, but not a coward.ท่านอาจเป็นอะไรหลายอย่าง สหาย แต่ไม่ใช่คนขลาด
I did not want to die a coward.ข้าไม่ต้องการที่จะตายเยี่ยงคนขลาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนขลาด
Back to top