ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนกันเอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนกันเอง*, -คนกันเอง-

คนกันเอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนกันเอง (n.) one of us See also: familiar person, comrade, accustomed person, companion, acquaintance, intimate Syn. กากี่นั๊ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry, I should've introduced myself, seeing as we're related.โทษนะ ไม่ได้ทันแนะนำตัว เรามันคนกันเอง
It's just your friendly, neighborhood T-Bag.นี่คนกันเอง,เพื่อน ทีแบค
After killing one of our own.หลังจากที่ชั้นฆ่าคนกันเอง
An inside joke for an inside joke. Four, three, two, one!ตลกคนกันเอง สำหรับคนกันเอง สี่, สาม, สอง, หนึ่ง!
People are the best defense against walkers or people.คนเป็นตัวป้องกันที่ดีที่สุดระหว่างวอล์คเกอร์ หรือคนกันเองได้
Mitch and I and Pete, we saw what people can do out there.มิตช์และฉันและพีท เราเห็นว่าคนกันเอง สามารถทำอะไรได้ข้างนอกนั่น
Any advice for an old comrade?มีคำแนะนำอะไรให้คนกันเองไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนกันเอง
Back to top