ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คดีแพ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คดีแพ่ง*, -คดีแพ่ง-

คดีแพ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คดีแพ่ง (n.) civil case
English-Thai: HOPE Dictionary
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง,ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี,เกี่ยวกับคดีแพ่ง,มีอารยธรรม,มีมารยาท,ไม่เกี่ยวกับศาสนา
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
counterclaimฟ้องแย้ง (คดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defendantจำเลยในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demurrerการคัดค้าน, คำคัดค้าน (ของจำเลยในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter a civil claim in connection with an offenceฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintคำฟ้อง (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintiffโจทก์ (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well... he is a tax attorney.คือ เขาเป็นทนายความคดีแพ่ง
Guys guys, did you know I have a civil case, against that bitch that stole my husband?พวกเธอ รู้มั้ยว่าที่จริงแล้ว ฉันมีสิทธิในการฟ้องคดีแพ่ง กับอีตัวที่แย่งสามีฉันไปได้?
Civil litigation attorney with a sealed juvie record.อัยการคดีแพ่ง ซึ่งมีประวัติที่ถูกปกปิดไว้
They're protected in civil actions under the privacy statute of '74.พวกเขาได้รับการคุ้มครอง ในคดีแพ่ง ภายใต้รัฐบัญญัติของปี 74
Well, we can pursue the civil suit if you want, but the D.A. now has no choice, with Mr. Somers' confession, to prosecute him.เอาล่ะค่ะ เราสามารถติดตามคดีแพ่งให้คุณได้ ถ้าคุณต้องการ แต่ตอนนี้อัยการไม่มีทางเลือก กับคำสารภาพของคุณโซเมอร์ ที่จะดำเนินคดีกับเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คดีแพ่ง
Back to top