ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คดีอุกฉกรรจ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คดีอุกฉกรรจ์*, -คดีอุกฉกรรจ์-

คดีอุกฉกรรจ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คดีอุกฉกรรจ์ (n.) serious offence Ops. คดีมโนสาเร่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
serious offenceคดีอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Murder, arson, rape...กูเนี่ยแหละผู้ต้องหา 3 คดีอุกฉกรรจ์!
I'm a three-peat offender Murder, arson, rape...กูเนี่ยแหละผู้ต้องหา 3 คดีอุกฉกรรจ์! ฆ่าคน ,วางเพลิง ,ข่มขืน...
"Is it because I'm evidence in a capital crime,"เพราะผมเป็นหลักฐานคดีอุกฉกรรจ์
That jealousy could drive tom to an act of violence.ว่าพิษรักแรงหึงของทอมอาจจะทำให้ก่อคดีอุกฉกรรจ์เช่นนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คดีอุกฉกรรจ์
Back to top