ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คณะเศรษฐศาสตร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คณะเศรษฐศาสตร์*, -คณะเศรษฐศาสตร์-

คณะเศรษฐศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะเศรษฐศาสตร์ (n.) Faculty of Economics
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Faculty of Economics (n.) คณะเศรษฐศาสตร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คณะเศรษฐศาสตร์
Back to top