ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คณะสัตวแพทยศาสตร์*, -คณะสัตวแพทยศาสตร์-

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (n.) Faculty of Veterinary Science

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
Back to top