ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คณะศึกษาศาสตร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คณะศึกษาศาสตร์*, -คณะศึกษาศาสตร์-

คณะศึกษาศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะศึกษาศาสตร์ (n.) Faculty of Education
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Towa University, department of education.คณะศึกษาศาสตร์ มหาลัยโทวะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คณะศึกษาศาสตร์
Back to top