ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คณะศิลปศาสตร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คณะศิลปศาสตร์*, -คณะศิลปศาสตร์-

คณะศิลปศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะศิลปศาสตร์ (n.) Faculty of Liberal Arts
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A colleague from the faculty of arts once told me that he'd had the most amazing results from listening to jazz.เพื่อนร่วมงานผมคนหนึ่งที่คณะศิลปศาสตร์เคยบอกผม ว่างานของเขาออกมาดีเยี่ยม ก็เพราะว่าฟังเพลงแจ็ส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คณะศิลปศาสตร์
Back to top