ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คณะวิศวกรรมศาสตร์*, -คณะวิศวกรรมศาสตร์-

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Engineering
English-Thai: HOPE Dictionary
decryptionการถอดรหัสลับหมายถึงการถอดรหัส หรือแปลความของรหัส ให้เป็นข้อความที่เข้าใจได้ เช่นรหัส 3716543 มีความหมายว่า เป็นเลขประจำตัวของนักศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2537 อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ดู encryption ประกอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Faculty of Engineering (n.) คณะวิศวกรรมศาสตร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
Back to top