ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คณะมัณฑนศิลป์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คณะมัณฑนศิลป์*, -คณะมัณฑนศิลป์-

คณะมัณฑนศิลป์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะมัณฑนศิลป์ (n.) Faculty of Decorative Arts
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Faculty of Interior Decoration (n.) คณะมัณฑนศิลป์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คณะมัณฑนศิลป์
Back to top