ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คณะทันตแพทย์ศาสตร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คณะทันตแพทย์ศาสตร์*, -คณะทันตแพทย์ศาสตร์-

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (n.) Faculty of Dentistry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คณะทันตแพทย์ศาสตร์
Back to top