ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คชาชาติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คชาชาติ*, -คชาชาติ-

คชาชาติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คชาชาติ (n.) elephant Syn. ช้าง, ไอยรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คชาชาติ
Back to top