ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้าแผ่นดิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้าแผ่นดิน*, -ข้าแผ่นดิน-

ข้าแผ่นดิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าแผ่นดิน (n.) citizen See also: inhabitant, dweller Syn. ชาวเมือง, พลเมือง, ราษฎร, ประชาชน
English-Thai: HOPE Dictionary
serf(เซิร์ฟฺ) n. ทาส,ข้าแผ่นดิน., See also: serfdom n. serfhood n. serfage n. serfish adj. serfishly adv. serfishness n., Syn. slave
subject(ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม,
English-Thai: Nontri Dictionary
serf(n) ข้าแผ่นดิน,ข้าทาส,ขี้ข้า
serfdom(n) ความเป็นข้าแผ่นดิน,ความเป็นทาส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How is it that his subjects are so corrupt and demoralized?บรรดาข้าแผ่นดินทั้งหลาย จะหมองมัวและเสียขวัญขนาดไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้าแผ่นดิน
Back to top