ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้ามถิ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้ามถิ่น*, -ข้ามถิ่น-

ข้ามถิ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้ามถิ่น (v.) cross the frontier See also: go over the frontier Syn. ข้ามเขต
English-Thai: HOPE Dictionary
transmigrate(แทรนซฺไม'เกรท) vi. อพยพข้ามถิ่น,อพยพเข้าประเทศ,อพยพ,ย้ายถิ่นฐาน (วิญญาณ) ,เกิดใหม่ในร่างใหม่,วัฎสงสาร., See also: transmigrator n. transmigratory, transmigrative adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Either you belong, or you don't.ไม่ว่าคุณจะเคยเป็น หรือไม่เคยเป็นคนข้ามถิ่น.
I don't want no wetbacks knowing we crossed into NV.ฉันไม่ต้องการให้ไอ้พวกขี้ข้าเม็กซี่ รู้ว่าพวกเราข้ามถิ่นไปเนวาด้า
No need to say anything. I know my boundaries.ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น ฉันรู้ว่าถูกห้ามข้ามถิ่น
You guys making any ground stepping on that heroin monopoly?พวกนายขยายอาณาเขต ข้ามถิ่นผู้ผูกขาดซื้อเฮโรอีนได้หรือยัง
This rock's been stepped on so many times, it's barely a narcotic.นี่คือการหยามหน้าข้ามถิ่น ในหลายๆครั้ง ยาเสพติดเยอะมากทุกที่
These Mexi-assholes come into our territory. They steal from us.พวกแม็คซี่สารเลวนั่น ข้ามถิ่นของเรา พวกมันขโมยจากเราไป
It was some kind of turf dispute, and apparently we lost.ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเขม่นขายยาข้ามถิ่น และดูเหมือนว่าเรากำลังสับสน
It was my fault. I put him on that corner.มันเป็นความผิดของฉันเอง ฉันให้เขาไปขายยาข้ามถิ่น
Just because he was working the wrong corner.แค่เพราะว่าเขาขายยาข้ามถิ่น
Where did they cross?พวกมันข้ามถิ่นมาจากไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้ามถิ่น
Back to top