ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้อสมมติฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้อสมมติฐาน*, -ข้อสมมติฐาน-

ข้อสมมติฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อสมมติฐาน (n.) presumption See also: assumption
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or maybe I'll bounce my theory off of Jax, see where he lands on it.หรือฉันอาจจะหัน ข้อสมมติฐานของฉันว่าเป็นเเจ็ค ดูข้อแก้ตัวของเขา
It was a good theory, though.เขาคืนให้พ่อก่อนวันคริสต์มาส นั่นเป็นข้อสมมติฐานที่ดี
I rushed to get you results this morning,and I made an assumption. I'm sorry.ผมรีบสรุปผลเร็วไปเมื่อเช้านี้ และผมตั้งข้อสมมติฐาน ผมขอโทษ
And based on that, I form a hypothesis.และจากสิ่งนั้น ผมได้ตั้งข้อสมมติฐาน
For instance, my hypothesis hereอย่างกรณีนี้ ข้อสมมติฐานของผมคือ
I get the feeling this isn't a hypothetical discussion.ฉันรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ข้อสมมติฐานทั่วไป
You attach an assumption to a piece of evidence, you start to bend the narrative to support it, prejudice yourself.นายตั้งข้อสมมติฐาน จากหลักฐานที่เหลือยู่ และนายก็เล่าเรื่องที่คิดขึ้นมาเอง รู้ไหมว่ามันจะทำให้นายเสียหายได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้อสมมติฐาน
Back to top