ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขุ่นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขุ่นใจ*, -ขุ่นใจ-

ขุ่นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุ่นใจ (v.) be moody See also: be sullen, be gloomy Syn. ขุ่นเคือง, หมองใจ Ops. อารมณ์ดี
English-Thai: HOPE Dictionary
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
dour(ดัวร์) adj. บูดบึ้ง,ขุ่นใจ,เศร้า,เข้มงวดกวดขัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขุ่นใจ
Back to top