ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขุ่นข้องหมองใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขุ่นข้องหมองใจ*, -ขุ่นข้องหมองใจ-

ขุ่นข้องหมองใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุ่นข้องหมองใจ (v.) be moody See also: be sullen, be gloomy Syn. ขัดเคือง, เคืองขัด
English-Thai: Nontri Dictionary
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't want to upset your beautiful daughter any more.เราก็ไม่อยากให้ลูกสาวคุณขุ่นข้องหมองใจด้วย
Well, anyway, Time became quite offended and stopped altogether.ยังไงก็เถอะ ถึงเวลาแล้วที่เรื่องที่ทำให้ ขุ่นข้องหมองใจทั้งหมดจะต้องหยุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขุ่นข้องหมองใจ
Back to top