ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขุ่นข้องหมองหมาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขุ่นข้องหมองหมาง*, -ขุ่นข้องหมองหมาง-

ขุ่นข้องหมองหมาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุ่นข้องหมองหมาง (v.) be estranged See also: be at odds, cause estrangement, produce misunderstanding between (each other) Syn. หมองใจ, ขุ่นเคือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขุ่นข้องหมองหมาง
Back to top