ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขุนเพ็ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขุนเพ็ด*, -ขุนเพ็ด-

ขุนเพ็ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุนเพ็ด (n.) carved wood of penis See also: replica of human penis Syn. ปลัดขิก, อ้ายขิก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขุนเพ็ด
Back to top