ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขึ้นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขึ้นใจ*, -ขึ้นใจ-

ขึ้นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นใจ (v.) learn by heart See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory Syn. ้แม่น Ops. ลืม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
know something by heart (idm.) จำขึ้นใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't let them make up your mindอย่าปล่อยให้พวกเขาให้ขึ้นใจของคุณ
I haven't made up my mind. (Chuckles)ฉันยังไม่ได้ขึ้นใจของฉัน (หัวเราะหึ ๆ )
That's an old edition, but I know it all by heart. By heart, huh?ตำราเก่า แต่ผมจำได้ขึ้นใจแล้ว
I definitely need to remember that one.ฉันจะต้องจำคาถานี้ไว้ให้ขึ้นใจเลย
She loved poetry. She could recite 100 poems by heart.เธอชื่นชอบบทกวีมาก เธอสามารถท่องบทกวีได้เป็น 100 ครั้งขึ้นใจ
You may not remember me, but I most certainly remember you.คุณคงจำผมไม่ได้ แต่ผมจำคุณได้ขึ้นใจ
And e-mail me when you make up your mind.และ e - mail ฉัน เมื่อคุณให้ขึ้นใจของคุณ
I know his m.O. By heart.ผมจำวิธีฆ่าของเขาได้ขึ้นใจ
You want me to recite it by heart?อยากให้ท่องจำขึ้นใจรึไง
They're like, written on the inside of my eyeballs, right?ผมจำพวกกฎได้ขึ้นใจเลย รู้มั๊ย ?
So you've made up your mind?เพื่อให้คุณได้ทำขึ้นใจของคุณ?
Well, you memorise it, don't you?อ้อ คุณจะจำเบอร์ได้ขึ้นใจเลยใช่ไหม
I do... all right?ฉันจำขึ้นใจ ยอมรับเถอะ ฟินน์
So remember that if they come.จำสิ่งนี้ไว้ให้ขึ้นใจ
But for this woman, dark flow was entirely expected, and her ideas about the Universe are even more mind-bending than Sasha's.แต่สำหรับผู้หญิงคนนี้ไหลเข้มที่คาด ว่าอย่างสิ้นเชิง และความคิดของเธอเกี่ยวกับ จักรวาล จะมากยิ่งขึ้นใจดัดกว่าของ แซชะ
I've heard it so many times I know it by heart.ฉันฟังมาหลายครั้งแล้ว จำขึ้นใจแล้ว
I will keep that in mind.ข้าจะจำขึ้นใจเจ้าค่ะ
Well, I want you to remember this.พี่อยากให้เธอจำให้ขึ้นใจ
He remembered you. Even your perfume.พวกเขาจำคุณได้ขึ้นใจ เพราะกลิ่นโคโลญจน์
Keep that in mind next time you pick up a fare.จำให้ขึ้นใจไว้ ในคราวหน้าที่คุณต้องเดินทาง
Make up your mind if you want to pass or choose to fail.ให้ขึ้นใจของคุณไม่ว่าคุณ ต้องการที่จะผ่าน หรือเลือกที่จะล้มเหลว
Make up your fucking mind and don't let him influence you.ให้ขึ้นใจของคุณและร่วมเพศ จะไม่ปล่อยให้เขามีอิทธิพลต่อ คุณ ฆ่า พวกเขา
Let them remember what happens when they march on the south.ให้มันจำให้ขึ้นใจ ว่ายกทัพลงใต้แล้วเกิดอะไรขึ้น
You need to remember like six things Here comes the biscotti throw.นายจะต้องจำ 6 อย่างนี้ให้ขึ้นใจดิ นั่นไงเค้าเริ่มขว้างปาขนมปังกรอบแล้ว
So you can take your little apology and you cram it up your ass.นายก็เก็บคำขอโทษไว้เเล้วท่องมันให้ขึ้นใจไปคนเดียวเถอะ
I bet you've got it memorized since you got here.ข้าพนันได้ว่าเจ้าต้องท่องจำจนขึ้นใจ แล้วล่ะป่านนี้
Gets tedious when you know every word off by heart.มันน่าเบื่อ ถ้าเธอรู้ทุกคำจนขึ้นใจ
And when it's time to find home We know the wayในยามที่หวนย้อนคืนฝั่ง จำทางขึ้นใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขึ้นใจ
Back to top