ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขึ้นตรงต่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขึ้นตรงต่อ*, -ขึ้นตรงต่อ-

ขึ้นตรงต่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นตรงต่อ (v.) belong to See also: to be under, to be a member with Syn. ขึ้นอยู่กับ
ขึ้นตรงต่อ (v.) belong to See also: be under, be responsible to, be in the service of, be subordinate to, be under the jurisdiction of, be affiliated with Syn. หมายหมู่, ขึ้นอยู่, รวมอยู่, ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Reported to Telles vice president John Westfal.ขึ้นตรงต่อรองประธานของเอลลิส จอห์น เวสต์ฟอล
Attending upon His Majesty himself.รายงานขึ้นตรงต่อพระองค์
As far as I know, the final decision should be made by Director Han Dong Joo.เท่าที่ผมรู้, การตัดสินใจจะต้องขึ้นตรงต่อท่านประธานฮันดงจู
He was sired by Klaus. He's dangerous.เขาขึ้นตรงต่อคลาวส์นะ เขาอันตราย
Between being sired and being compelled?ระหว่างขึ้นตรงต่อคลาวส์ และการถูกบังคับจิตโดยคลาวส์
And being sired is...และการขึ้นตรงต่อคลาวส์...
I mean, this whole sire bond thing is wild.ผมหมายถึง เรื่องการขึ้นตรงต่อหัวหน้านี่มันดูแปลกๆ
He's been sired.เขาขึ้นตรงต่อคนอื่น เขารู้สึกจงรักภักดีต่อคลาวส์
He's been sired.เขาขึ้นตรงต่อคล้าวส์ จงรักภักดีต่อคล้าวส์
"From this time until the end of time, we are the free and independent Kingdom of the North.""ตั้งแต่บัดนี้ ตราบจนชั่วกาล เราเป็นอาณาจักรแห่งแดนเหนือ อิสระและไม่ขึ้นตรงต่อใคร"
Look, I don't know you. And I don't answer to you.ผมไม่ได้ขึ้นตรงต่อคุณ
In my past, they asserted their will more directly via the cross and the sword, slaughtering entire villages, branding men and women heretics.ในอดีตของฉัน เขาอ้างว่าจุดประสงค์ของพวกเขา ขึ้นตรงต่อกางเขนและดาบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขึ้นตรงต่อ
Back to top