ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้เหล้าเมายา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้เหล้าเมายา*, -ขี้เหล้าเมายา-

ขี้เหล้าเมายา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้เหล้าเมายา (adj.) drunken/drunk See also: intoxicated, debauched Syn. ขี้เหล้า, ขี้เมา
English-Thai: Nontri Dictionary
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"has a history of drinking" and was, in fact, so intoxicated that night that his own lawyers had to place him to rehab.มีประวัติการดื่ม และนั่นคือเรื่องจริง แล้วความขี้เหล้าเมายาคืนนั้น ก็ทำให้ทนายของเขา
I... I hired you a year ago, despite your drunkenness!ข้าว่าจ้างเจ้าเป็นปีๆ โดยไม่สนความขี้เหล้าเมายาของพวกเจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้เหล้าเมายา
Back to top