ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขาดสมาธิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขาดสมาธิ*, -ขาดสมาธิ-

ขาดสมาธิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดสมาธิ (v.) wander See also: be distracted Syn. ไม่มั่นคง Ops. มั่นคง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wander (vi.) ขาดสมาธิ See also: ฝันกลางวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย
I have been so confused and distracted.ผมสับสนและขาดสมาธิมาก
Can't concentrate because of the noise.เสียงดังจนขาดสมาธิทำงาน
She got distracted and she made a mistake.เธอขาดสมาธิ เธอเลยทำพลาด
Yeah,because that's our job.อะไรที่ทำให้เธอขาดสมาธิ ในสถานที่นี่ นั่นสิ ก็มันเป็นงานของพวกเรานิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขาดสมาธิ
Back to top