ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขั้วบวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขั้วบวก*, -ขั้วบวก-

ขั้วบวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขั้วบวก (n.) anode See also: positive electrode Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน, ขั้วปฏิฐาน Ops. ขั้วลบ
English-Thai: HOPE Dictionary
anode(แอน' โนด) n. ขั้วบวก -anodic adj.
anodic(แอนนอด' ดิค) adj. เกี่ยวกับขั้วบวก
anodise(แอน' นะไดซ) vt. ทำให้เป็นขั้วบวกต่อ
anolyte(แอน' นะไลท) n. ส่วนของ electrolyte ที่ใกล้ขั้วบวกระหว่างขบวนการ electrolysis (ano (de) + (electro) lyte)
cathode(แคธ'โธด) n. ขั้วบวก, Syn. kathode., See also: cathodic adj. ดูcathode
magnetic diskจานแม่เหล็กหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนจาน เคลือบผิวด้วยไอออนออกไซด์ ทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กบนผิวหน้าของจานแม่เหล็ก จะมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ สถานะสองขั้วนี้เองที่เรานำมาใช้แทนรหัสเลขฐานสอง (คือ 0 กับ 1) และทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซึ่งแตกออกเป็นดิจิต (digit) ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีทั้งจานอ่อน (floppy disk หรือ diskette) และจานแข็ง (hard disk) จานบันทึกเหล่านี้จะต้องนำมาจัดรูปแบบการบันทึก (format) คือกำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ดู track และ sector ประกอบ
plate(เพลท) n. จานอาหาร,อาหารในจาน,อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง,แผ่นโลหะ,ป้ายโลหะ (โดยเฉพาะป้ายชื่อ) ,แผ่นเหล็กต่อเรือ,แผ่นกระจก,แผ่นพิมพ์,เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ,โล่รางวัล,การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล,จานเรี่ยไรหรือรับเงินบริจาค,ภาชนะท้องเรียบ,ขั้วบวกไฟสูงของหลอดวิทยุ vi. ชุบ,ชุบด้วยไฟฟ้า,ตอกแผ่นโลหะ,พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anodeขั้วบวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
positive electrodeขั้วบวก, แอโนดของเซลล์อิเล็กโทรไลต์  หรือแคโทดของเซลล์ไฟฟ้าเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anodeอะโนด, ขั้วบวก, แอโนด [การแพทย์]
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
polarityสภาพขั้ว, ภาวะทางไฟฟ้าของวัตถุหรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นขั้วบวกและขั้วลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anode (n.) ขั้วบวก See also: ขั้วบวกในแบตเตอรี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, trust me. It is a battery.หรือมากกว่า ขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่
A battery is a galvanic cell.ไม่มีอะไรมากไปกว่าขั้วบวก และขั้วลบ
You see? Then... Here, I'll show you.นี่ ฉันทำให้นายดู ด้านข้างเป็นขั้วบวกของเรา
Put the lid on.ต้องปิดฝาครอบพวกมันเอาไว้ ขั้วบวก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขั้วบวก
Back to top