ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขั้วนิเสธ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขั้วนิเสธ*, -ขั้วนิเสธ-

ขั้วนิเสธ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขั้วนิเสธ (n.) cathode See also: negative electrode Syn. ขั้วไฟฟ้านิเสธ Ops. ขั้วบวก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขั้วนิเสธ
Back to top