ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดหูขัดตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดหูขัดตา*, -ขัดหูขัดตา-

ขัดหูขัดตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดหูขัดตา (v.) be offensive to the eye See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes Syn. ขัดตา, ขวางหูขวางตา
ขัดหูขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything about me he finds offensive. You think it'd be a waste of his time.ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับผมขัดหูขัดตาเขา
He's going through a rebellious stage.เค้ากำลังเป็นวัยรุ่น ทำตัวขัดหูขัดตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดหูขัดตา
Back to top