ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดตา*, -ขัดตา-

ขัดตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา, ขัดหูขัดตา
ขัดตาทัพ (v.) oppose for a time
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything about me he finds offensive. You think it'd be a waste of his time.ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับผมขัดหูขัดตาเขา
He's going through a rebellious stage.เค้ากำลังเป็นวัยรุ่น ทำตัวขัดหูขัดตา
That's why we're all here-- to try and fill in as best we can until we find a replacement.นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเราอยู่นี่ เพื่อขัดตาทัพ ดีที่สุดที่เราทำได้จนกว่าจจะได้ ใครมาแทน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดตา
Back to top