ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขะมุกขะมอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขะมุกขะมอม*, -ขะมุกขะมอม-

ขะมุกขะมอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขะมุกขะมอม (v.) be dirty See also: be filthy, be sloppy, be unclean Syn. มอมแมม, เปรอะเปื้อน, สกปรก Ops. สะอาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขะมุกขะมอม
Back to top