ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขอดีด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขอดีด้วย*, -ขอดีด้วย-

ขอดีด้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอดีด้วย (v.) reconcile See also: make friendly again Syn. ขอคืนดี, งอนง้อ, ง้องอน Ops. โกรธ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สนใจ
ขอดีด้วย (v.) reconcile See also: make friendly again, conciliate Syn. ง้องอน, ขอคืนดี Ops. โกรธ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขอดีด้วย
Back to top