ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ของหวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ของหวง*, -ของหวง-

ของหวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของหวง (n.) beloved (thing) See also: precious thing, treasured object Syn. ของรักของหวง
ของหวงแหน (n.) treasure
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is my most treasured possession.นี่เป็นของรักของหวงของผม
IT'S YOUR MOTHER'S BELOVED DOG HALSTON.นี่เป็นของรักของหวงของแม่คุณ ฮัสตัน
(man) IT'S YOUR MOTHER'S BELOVED DOG HALSTON.นี่เป็นของรักของหวงของแม่เธอ ฮัสซัน
Wear my grandmother's Saint Anthony medal, you know I'm very fond of it.สวมเครื่องรางของย่าผมไว้ รู้มั้ยว่ามันเป็นของรักของหวงของผม
They've been throwing thunderbolts at each other's favorite toys.พวกเขาซัดสายฟ้าไปที่ ของรักของหวงของอีกฝ่าย
This closet is the most precious thing in my life.เป็นของรักของหวงที่สุดในชีวิตฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ของหวง
Back to top