ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ของวัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ของวัด*, -ของวัด-

ของวัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของวัด (n.) ecclesiastical material Syn. ของสงฆ์
English-Thai: HOPE Dictionary
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
English-Thai: Nontri Dictionary
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ,ตามบัญญัติของวัด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temple landsที่ดินของวัด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
impropriate (vt.) โอนรายได้หรือทรัพย์สมบัติของวัดให้ตกอยู่ในความดูแลของฆราวาส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Order of the Solar Temple, Church of the Lamb of God, the Chijon family.คำสั่งของวัดแสงอาทิตย์, คริสตจักรของพระเมษโปดกของพระเจ้าที่ครอบครัว Chijon
/On the western border /stood the Monastery of Turfan.ทางเขตแดนตะวันตกนั้นเป็นที่ตั้งของวัดถูเอ้อฟาน
You made me scribble on an old painting.ที่ ผมขีดเขียนบนภาพศิลปะของวัด เป็นเพราะเธอ
He had a vision at the Southern Air Temple prayer field.เข้าเห็นนิมิตที่ลานสวดมนต์ของวัดแห่งลมทางใต้
That's the sign of the Chiang Mei monastery just outside of town.สัญลักษณ์ของวัดเชียงใหม่ อยู่นอกตัวเมือง
Okay, while Fraunhofer sets up his theodolite-- it's a kind of telescope--มันเป็นชนิดของกล้องโทรทรรศน์ ผมต้องการที่จะแสดงให้คุณเห็น บางสิ่งบางอย่างในส่วนของวัดอื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ของวัด
Back to top