ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ของล้ำค่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ของล้ำค่า*, -ของล้ำค่า-

ของล้ำค่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของล้ำค่า (n.) valuables See also: treasure Syn. ของยิ่งค่า
English-Thai: HOPE Dictionary
crow(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n. อีกา,ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt.,n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน,ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ,คุยโต, See also: crowingly adv.
swag(สแวก) n. เฟื่องระย้า,พู่ห้อย,ของล้ำค่า,เงิน,ห่อกระเป๋าเดินทาง,การปล้น,ของที่ปล้นมา,การเดินซวนเซ,จำนวนมาก. vi. เดินซวนเซ,ย้อย,ห้อย,จมลง,เดินทางไปมาด้วยห่อกระเป๋า
treasure(เทรช'เ?อะ) n. ทรัพย์สมบัติ,ของมีค่า,ขุมทรัพย์,สิ่งที่ล้ำค่า,บุคคลที่มีคุณค่าสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่า,ตราตรึงอยู่ในความทรงจำด้วยความรัก,เก็บรักษาไว้,สะสม., See also: treasurable adj., Syn. treasury,riches,cherish,va
treasure shipn. เรือขนทองหรือของล้ำค่า
English-Thai: Nontri Dictionary
titbit(n) เกร็ดขำๆ,สิ่งโอชะ,เศษของดี,ของล้ำค่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is a collection of myของล้ำค่าที่ข้าสะสมไว้
Oh no... it's too precious!ของล้ำค่าแบบนี้ ข้าคงรับไม่ได้
Lord Kelvin, I can offer you something much more precious than a single jade Buddha.ฉันมีของล้ำค่ากว่าพระพุทธรูปหยกมาเสนอ
It's important he doesn't see you.- เพราะคุณเป็นของล้ำค่า - ขอบคุณ
You really thought you could just walk in and take my prize away?โดยเฉพาะคนที่ฉันติดค้าง พวกแกคิดเหรอว่าจะแค่เดินเข้ามาแล้วเอาของล้ำค่าของฉันไป
And the reason I chose you was to find a piece like that.จึงเป็นเหตุผลที่ฉันเลือกเธอ ให้ไปเอาของล้ำค่าแบบนั้น
Treasure of the world to collect different itemsสะสมพวกของล้ำค่าที่สุดในโลก
I have so many treasures plotข้ามมีของล้ำค่ามากมาย
While the people and police take to the streets, he takes priceless pieces from museums.ระหว่างที่ตำรวจและผู้คน มัวยุ่งกันอยู่บนถนน เขาก็ฉกของล้ำค่าไปจาก พิพิธภัณฑ์
Why would I waste my time on rum, tobacco, molasses and dates when you have a more valuable cargo onboard?ทำไมข้าจะต้องเสียเวลากับเหล้ารัม ยาสูบ และกากน้ำตาลไร้ค่า ในเมื่อแกมี ของล้ำค่าอยู่บนเรือนี้
You may not feel the effects of the dagger, but you'd lose your precious rebekah.นายอาจจะไม่รู้ถึง ผลกระทบของกริด แต่นายจะเสียของล้ำค่าของนายไป เรเบคก้า
It's priceless, not for sale.มันเป็นของล่ำค่า ไม่มีไว้ขาย
Careful with that thing, man. It's priceless.ระวังหน่อยสิ นั่นมันของล้ำค่าเลยนะ
Honey, if it works, he must have dropped a precious penny on it.ที่รัก ถ้ามันใช้ได้ ถือว่าเขา ใช้เงินกับของล้ำค่าแล้ว
Yeah, that's the bible. The stars are holy here.ใช่ นั่นล่ะไบเบิ้ล ดาวมิชลินคือของล้ำค่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ของล้ำค่า
Back to top