ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ของต่างประเทศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ของต่างประเทศ*, -ของต่างประเทศ-

ของต่างประเทศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของต่างประเทศ (n.) imported goods See also: foreign goods
English-Thai: Nontri Dictionary
exotic(adj) เป็นของต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As we were saying, Lon Kirk now devotes most of his time and money to aid projects, mostly foreign.ตอนนี้ลอนเคิร์ก อุทิศเวลาและเงินส่วนใหญ่... ไปกับโครงการช่วยเหลือของต่างประเทศ
They wanted one that was as strong and light as possible.เราสร้างมันขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับทีมแข่งรถ F-1 ของต่างประเทศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ของต่างประเทศ
Back to top