ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขยายขอบเขต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขยายขอบเขต*, -ขยายขอบเขต-

ขยายขอบเขต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยายขอบเขต (v.) expand (boundaries) See also: expand (limits) Syn. ขยายตัว Ops. แคบลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Expand my kingdom's borders.ขยายขอบเขตอาณาจักร ของข้าออกไป
The power of the One extends beyond this world.พลังของเดอะวันขยายขอบเขตไปเกินกว่าโลกนี้แล้ว
If it's a mammal, it can leave the water, so we should widen the search.มันสามารถขึ้นจากน้ำก็ได้ เราควรขยายขอบเขตในการค้นหามัน
Rumors have surfaced that the U.S. Government has recently broadened the reach of the Patriot Act.ข่าวลือสะพัดไปทั่วว่ารัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้ขยายขอบเขตอำนาจกฏหมายความรักชาติ
I'm looking to expand my horizons.หนูกำลังหาทางขยายขอบเขตของหนู.
They were expanding the scope of the test.ว่าเขาขยายขอบเขตการทดลอง
Well, you know, people should expand.ก็น่ะ คนทั่วไปก็ควรจะ ขยายขอบเขต
You can't see how selfish this is, to extend this?คุณไม่สามารถมองเห็นวิธีการที่เห็นแก่ตัวนี้คือ เพื่อขยายขอบเขตการนี?
We expect that list to grow as people return home from their holidays.เราคาดว่าพื้นที่จะขยายขอบเขต ในช่วงที่ประชาชน กลับถิ่นฐานช่วงวันหยุด
Peter, please, extend my radius.ปีเตอร์ ขอร้องล่ะ ขยายขอบเขตให้ผมด้วย
"Hacker" used to refer to industrious coders who pushed the boundaries of modern computing.แฮ็คเกอร์ คำนี้เคยหมายถึง คนที่ทำการเขียนโค้ด เพื่อขยายขอบเขต ของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
Then that word became misappropriated by those who pushed the boundaries so far that they ended up with jail time.แต่แล้วคำนี้ก็ถูกใช้ไปในทางที่ผิด โดยผู้คนที่ขยายขอบเขตไกลเกินไป จนต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุก
Well, I always wanted to expand my horizons beyond what I could do on the island, which was basically...ก็ ผมอยากขยายขอบเขตของผมออกไป มากกว่าที่ผมได้รู้บนเกาะ
And I'm really into, like, pushing the boundaries of future porn, of, like, I don't know, technologies and stuff.และผมสนใจ ในการขยายขอบเขตอนาคตของหนังโป๊ ไม่รู้สิ ในเรื่องเทคโนโลยีกับสิ่งต่าง ๆ
And basically push the boundaries of what's out there at the moment technology-wise.และขยายขอบเขตสิ่งที่มีอยู่ขณะนี้ ในเรื่องของเทคโนโลยี
So, what I felt was happiness at being able to exercise this freedom, and being able to take this journey and broaden my borders, to the point that I don't need it anymore.ฉันรู้สึกมีความสุขที่ใช้อิสระนี้ได้ และได้ก้าวเข้ามาบนเส้นทางนี้ ได้ขยายขอบเขตของตัวเองให้กว้างออกไป ถึงขั้นที่ว่าฉันไม่ต้องการอะไรแล้ว ฉันไม่ต้องการจะอยู่...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขยายขอบเขต
Back to top