ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขนมแป้งจี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขนมแป้งจี่*, -ขนมแป้งจี่-

ขนมแป้งจี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมแป้งจี่ (n.) kind of sweetmeat made of glutinous rice, coconut, salt and sugar
ขนมแป้งจี่ (n.) deep-fried pancake
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like a slice of butter... melting on top of a big old pile of flapjacks.เหมือนเนยที่ถูกหั่น ละลายอยู่บนขนมแป้งจี่ก้อนโต
Pretty as little susie flapjacks is,น่ารักเหมือนขนมแป้งจี่ซูซี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขนมแป้งจี่
Back to top