ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขนมถ้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขนมถ้วย*, -ขนมถ้วย-

ขนมถ้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมถ้วย (n.) coconut milk custard in small porcelain cup
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My body is like a rum chocolate soufflé. If I don't warm it up right, it doesn't rise.ร่างกายฉันเหมือนขนมถ้วยฟู ถ้าอบไม่ถูกต้อง มันก็ไม่ฟู
Mom brought home pasta bread bowls. We ate the dishes.ใช่ แต่แม่ซื้อขนมถ้วยพาสต้ามา เรากินหมดแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขนมถ้วย
Back to top