ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขนมจีนซาวน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขนมจีนซาวน้ำ*, -ขนมจีนซาวน้ำ-

ขนมจีนซาวน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมจีนซาวน้ำ (n.) noodle eaten with powdered shrimpsand pineapple slices

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขนมจีนซาวน้ำ
Back to top