ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขนมจันอับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขนมจันอับ*, -ขนมจันอับ-

ขนมจันอับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมจันอับ (n.) Chinese sweetmeat made of many ingredients

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขนมจันอับ
Back to top