ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขนมกล้วยบวชชี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขนมกล้วยบวชชี*, -ขนมกล้วยบวชชี-

ขนมกล้วยบวชชี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมกล้วยบวชชี (n.) banana in coconut milk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขนมกล้วยบวชชี
Back to top