ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กเรณู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กเรณู*, -กเรณู-

กเรณู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กเรณู (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, คช, คชสาร, คชา, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำรี, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, สาร, หัตถี, หัสดิน, หัสดี, ไอยรา
กเรณู (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, คช, คชสาร, คชา, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำรี, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, สาร, หัตถี, หัสดิน, หัสดี, ไอยรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กเรณู
Back to top