ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กำหนดทรัพย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กำหนดทรัพย์*, -กำหนดทรัพย์-

กำหนดทรัพย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนดทรัพย์ (v.) register See also: make a declaration of complaint Syn. จดทะเบียน, จำทรัพย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กำหนดทรัพย์
Back to top