ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กาแลคซี่ทางช้างเผือก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กาแลคซี่ทางช้างเผือก*, -กาแลคซี่ทางช้างเผือก-

กาแลคซี่ทางช้างเผือก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาแลคซี่ทางช้างเผือก (n.) milky way Syn. ทางน้ำนม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กาแลคซี่ทางช้างเผือก
Back to top