ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การไหว้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การไหว้*, -การไหว้-

การไหว้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การไหว้ (n.) salutation See also: paying respect, paying homage Syn. การเคารพ
การไหว้ (n.) saluting by raising one´s hand press together on the face or chest
การไหว้ (n.) prostration
การไหว้บูชา (n.) worship See also: propitiation, offering sacrifices to Syn. การทำการสักการะ, การบูชา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dr. Saroyan, I was hoping I could pick up...ดร.ซาโรยัน ผมได้รับการไหว้วานให้มารับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การไหว้
Back to top